Kỹ thuật bón phân DAP Lào Cai cho cây lúa Miền Nam trên đất phù sa ĐBSCL

Áp dụng cho cây lúa miền Nam trên đất phù sa

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI

CHO CÂY LÚA MIỀN NAM - TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐBSCL

 

 

1.Vụ đông xuân: Cách bón phân như sau (kg/ha).

    Ngày bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(8-10NSS)

Bón thúc L2

(18-20NSS)

Bón thúc L3

(42-45NSS)

Phân chuồng

-

4-6 tấn/ha

-

-

-

Ure

200-220 kg

 

80-90 kg

70-80 kg

50 kg

DAP Lào Cai

100-120 kg

 

50-60 kg

50-60 kg

 

Kali Clorua

80-100 kg

 

30- 40 kg

 

50-60 kg

2.Vụ hè thu: Cách bón phân như sau (kg/ha).

Ngày bón

 

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(7-10NSS)

Bón thúc L2

(18-22NSS)

Bón thúc L3

(40-45NSS)

Phân chuồng

 

8-10 tấn/ha

 

 

 

Ure

160 - 180kg

 

70 - 80kg

50 - 60 kg

40 kg

DAP Lào Cai

80 - 100kg

 

40 - 50 kg

40 - 50 kg

 

Kali Clorua

 70 - 90kg

 

30-40 kg

 

40 - 50 kg

3.Vụ thu đông: Cách bón phân như sau (kg/ha).

Ngày bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(8-10NSS)

Bón thúc L2

(18-20NSS)

Bón thúc L3

(42-45NSS)

Phân chuồng

 

8-10 tấn/ha

 

 

 

Ure

160-180 kg

 

80-90 kg

50-60 kg

30 kg

DAP Lào Cai

80-100 kg

 

50-60 kg

30-40 kg

 

Kali Clorua

70-90 kg

 

30-40 kg

 

40 - 50 kg

Lưu ý:

- Không bón phân khi lá lúa còn ướt hạt phân dính trên lá có thể gây cháy lá, phân đạm hòa tan vào nước trên lá dễ gây bốc hơi.

- Không bón phân khi trời sắp mưa hoặc nắng buổi trưa để tránh phân có thể bị bay hơi hay bị rửa trôi.

- Bón phân cân đối giữa N- P- K, nên áp dụng theo bảng so màu lá lúa.