Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Hội đồng quản trị

 1. Bùi Thế Chuyên - Chủ tịch HĐQT
 2. Vũ Việt Tiến - Uỷ viên HĐQT
 3. Nguyễn Minh Việt Hưng - Uỷ viên HĐQT
 4. Dương Thành Hiếu - Uỷ viên HĐQT
 5. Trần Ngọc Hiến - Uỷ viên HĐQT
 6. Nguyễn Tất Thắng - Uỷ viên HĐQT
 7. Doãn Tới - Uỷ viên HĐQT

Ban Kiểm soát

1.  Đỗ Văn Chung - Trưởng Ban kiểm soát

2.  Nguyễn Thị Trang - Kiểm soát viên

 1. Vi Hoàng Sơn - Kiểm soát viên

Ban Tổng giám đốc

 1. Vũ Việt Tiến - PTGĐ Phụ trách Ban điều hành
 1. Nguyễn Văn Tú - Phó Tổng giám đốc
 2. Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc