Kỹ thuật bón phân DAP Lào Cai cho cây lúa Miền Trung

bón phân DAP Lào Cai cho cây lúa Miền Trung

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI

CHO CÂY LÚA MIỀN TRUNG

 

1.Vụ đông xuân: (kg/sào 500m2).

a. Đối với lúa ngắn ngày.

Trước khi gieo sạ 10-15 ngày xử lý 20-25 kg vôi/ sào.

   Ngày bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(8-10NSS)

Bón thúc L2

(25-30NSS)

Bón thúc L3

(45-50NSS)

Phân chuồng

500 kg

500kg/sào

 

 

 

Ure

8,5-10,5 kg

 

3-3,5 kg

3,5-4 kg

2-3 kg

DAP Lào Cai

7,0-8,5 kg

 

3-4 kg

4-4,5 kg

 

Kali Clorua

5-6 kg

 

2,5-3 kg

 

2,5-3 kg

b. Đối với lúa dài ngày.

Trước khi gieo sạ 10-15 ngày xử lý 20-25 kg vôi/ sào.

  Ngày bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(10-15NSS)

Bón thúc L2

(25-30NSS)

Bón thúc L3

(40-45NSS)

Bón thúc L4

(60-70NSS)

Phân chuồng

500 kg

500 kg/sào

 

 

 

 

Ure

8-10 kg

 

1,5-2 kg

2,5 - 3 kg

2-2,5 kg

2-2,5kg

DAP Lào Cai

6,5-9 kg

 

2,5-3 kg

2 - 3 kg

2-3 kg

 

Kali Clorua

5-6 kg

 

2,5-3 kg

 

 

2,5-3kg

2.Vụ hè thu: Cách bón phân như sau: (kg/sào 500m2).

a. Đối với lúa ngắn ngày.

Trước khi gieo sạ 10-15 ngày xử lý 20-25 kg vôi/ sào.

Ngày bón

 

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(8-10NSS)

Bón thúc L2

(25-30NSS)

Bón thúc L3

(45-50NSS)

Phân chuồng

500kg

500kg/sào

 

 

 

Ure

7,5-8,5kg

 

2-2,5kg

2,5-3kg

2-3kg

DAP Lào Cai

6-7kg

3,5-4kg

2,5-3kg

 

 

Kali Clorua

6-7kg

 

2,5-3kg

 

3,5-4kg

 

 

 

b. Đối với lúa dài ngày: (kg/sào 500m2

Trước khi gieo sạ 10-15 ngày xử lý 20-25 kg vôi/ sào.

     Ngày      bón

Loại phân

Tổng lượng phân bón

Bón lót

(0 NSS)

Bón thúc L1

(10-15NSS)

Bón thúc L2

(25-30NSS)

Bón thúc L3

(40-45NSS)

Bón thúc L4

(60-70NSS)

Phân chuồng

500kg

500kg/sào

 

 

 

 

Ure

8-10kg

 

1,5-2kg

2,5-3kg

2-2,5kg

2-2,5kg

DAP Lào Cai

6-7,5kg

2-2,5kg

2,5-3kg

1,5-2kg

 

 

Kali Clorua

5-6kg

 

2,5-3kg

 

 

2,5-3kg

  • Một số lưu ý khi sử dụng phân bón cho cây lúa:

- Giữ mực nước ruộng hợp lý khi bón phân (3-5cm), không cho nước ra vô trong ruộng ít nhất trong vòng 3 ngày.

- Không bón phân khi lá lúa còn ướt hạt phân dính trên lá có thể gây cháy lá, phân đạm hòa tan vào nước trên lá dễ gây bốc hơi.

- Không bón phân khi trời sắp mưa hoặc nắng buổi trưa để tránh phân có thể bị bay hơi hay bị rửa trôi.

- Bón phân cân đối giữa N- P- K, nên áp dụng theo bảng so màu lá lúa.

- Giữ ruộng lúa luôn sạch cỏ vì cỏ cạnh tranh phân bón với lúa và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển.