KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI CÂY THANH LONG, CÂY XOÀI

PHÂN BÓN DAP LÀO CAI  CÂY THANH LONG, CÂY XOÀI

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI

CÂY THANH LONG, CÂY XOÀI

I. CÂY THANH LONG

1.Giai đoạn kiến thiết cơ bản

Lượng phân bón giai đoạn này như sau: (gam/trụ/lần)

Thời gian

Loại phân

Số lượng

Số lần

Ghi chú

Năm thứ 1

Phân chuồng

Ure

DAP

Kali

10kg

25 g

25 g

-

2

12

12

-

-Bón vào đầu và cuối mùa mưa

-1 tháng bón 1 lần

1 tháng bón 1 lần

1 tháng bón 1 lần

Năm thứ 2

Phân chuồng

Ure

DAP

Kali

20 kg

50 g

50 g

-

2

12

12

-

-Bón vào đầu và cuối mùa mưa

-1 tháng bón 1 lần

-1 tháng bón 1 lần

-1 tháng bón 1 lần

Cách bón: Rải phân xung quanh gốc (cách gốc 20 – 40 cm), dùng rơm tủ lên và tưới nước.

2.Giai đoạn kinh doanh

Lượng phân bón giai đoạn này như sau: (gam/trụ/lần)

Thời gian

Loại phân

Số lượng

Số lần

Ghi chú

Năm thứ 3-5

Phân chuồng

Ure

DAP

Kali

50kg

0,7 g

1,5 g

0,8 g

2

8

8

-Bón vào đầu và cuối mùa mưa

-1,5 tháng bón 1 lần

-1,5 tháng bón 1 lần

-1,5 tháng bón 1 lần

Năm thứ 6

Trở đi

Phân chuồng

Ure

DAP

Kali

50 kg

1,3 g

1,5 g

1,2 g

2

8

8

8

-Bón vào đầu và cuối mùa mưa

-1,5 tháng bón 1 lần

-1,5 tháng bón 1 lần

-1,5 tháng bón 1 lần

Cách bón: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, tủ rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tan.

 

 

II. Cây xoài

1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Bón lót: 20kg phân chuồng

Lượng phân vô cơ bón như sau: (gam/cây)

Thời gian

Loại phân

Số lượng

Số lần

Ghi chú

Năm thứ 1

Ure

DAP

Kali

200 g

260 g

50 g

Lượng phân này chia thành 4 lần bón trong năm

Bón xung quanh gốc cách gốc 0.5m sau đó lắp kín đất lại.

Năm thứ 2

 

Ure

DAP

Kali

300 g

400 g

175 g

Lượng phân này chia thành 4 lần bón trong năm

Bón xung quanh gốc cách gốc 0.5m sau đó lắp kín đất lại.

Năm thứ 3

 

Ure

DAP

Kali

400 g

420 g

190 g

Lượng phân này chia thành 4 lần bón trong năm

Bón xung quanh gốc cách gốc 0.5m sau đó lắp kín đất lại.

2. Thời kỳ kinh doanh

Lượng phân bón cho xoài cần căn cứ theo độ tuổi và tình hình sinh trưởng của cây. Thời kỳ kinh doanh, xoài cần nhiều kali nhất sau đó tới đạm và lân. Trong năm chia thành nhiều đợt bón áp dụng theo qui trình như sau: (gam/cây)

Thời gian

Loại phân

Số lượng

Ghi chú

Tạo tán

Phân chuồng

Ure

DAP

Kali

10 kg

650 g

400 g

300 g

Vệ sinh vườn cắt tỉa cành

Trước lúc ra hoa

 

Ure

DAP

Kali

300 g

500 g

300 g

khi đợt đọt thứ 2 chuyển từ màu nâu nhạt sang màu xanh đọt chuối

Sau đậu trái

(20-30 ngày)

 

Ure

DAP

Kali

300 g

400 g

500 g

Bón nuôi trái

Sau đậu trái

(60-70 ngày)

 

Ure

DAP

Kali

300 g

400 g

500 g

Bón nuôi trái, tăng phẩm chất trái.

Phương pháp bón phân: phân được bón xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, kết hợp với vung đất và lấp phân lại. Nếu bón phân trong giai đoạn trời khô hạn phải tưới nước cho cây 5-7 ngày một lần.