KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI CHO CÂY NGÔ, CÂY ĐẬU TƯƠNG, CÂY LẠC, CÂY MÍA

BÓN DAP LÀO CAI  CHO CÂY NGÔ, CÂY ĐẬU TƯƠNG, CÂY LẠC, CÂY MÍA

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI

CHO CÂY NGÔ, CÂY ĐẬU TƯƠNG, CÂY LẠC, CÂY MÍA

I. Cây ngô

Muốn cho ngô đạt năng suất cao phải bón đủ lượng phân bón và khi bón phải dựa vào: Giống, mùa vụ, khả năng phát triển của rễ, thân, nhu cầu sinh lý về phân bón của cây, đồng thời dựa vào loại đất, tính chất của đất.

- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Lượng phân bón

DAP Lào Cai

4,5-7,0 kg

Đạm Ure

9,0-12 kg

Kali

4-5,5 kg

- Cách bón:

*Đối với giống ngô ngắn ngày:

    + Bón lót: bón toàn bộ phân DAP Lào Cai và 2 kg đạm Ure (bón và rãnh hoặc vào hốc, lấp 1 lớp đất mỏng sau đó mới gieo hạt rồi phủ đất lên để tránh hạt tiết xúc trực tiếp với phân).

    + Bón thúc: bón làm 2 đợt:

Đợt 1: Khi ngô 3-4 lá bón 4,5-5,5( kg) đạm Ure; 2-2,5 (kg) Kali

Đợt 2: Khi ngô 7-9 lá bón 2,5-4,5 (kg) đạm Ure; 2-2,5 (kg) Kali

* Đối với giống ngô dài ngày:

    + Bón lót: Toàn bộ DAP Lào Cai, 2-3 (kg) đạm Ure, 1-1,5 (kg) Kali (bón vào rãnh hoặc vào hốc lấp 1 lớp đất mỏng rồi mới gieo hạt).

    +Bón thúc: bón làm 3 đợt:

Đợt 1: Khi ngô 3-4 lá bón 4,5-6 (kg) đạm Ure

Đợt 2: Khi ngô 7-9 lá bón 2,5-3,5 (kg) đạm Ure; 1-1,5 (kg) Kali

Đợt 3: Bón trước trổ cờ (khi cây xoắn nõn) 2-2,5 (kg) Kali

 

 

II. Cây đậu tương

- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

 Lương phân bón

DAP Lào Cai

3,5-4 kg

Đạm Ure

1,5-2 kg

Kali

4-5 kg

            - Cách bón phân:

+ Bón lót: Bón toàn bộ DAP Lào Cai, vôi bột, 30% lượng Ure, 50% lượng Kali trước khi gieo hat.

+ Bón thúc lần 1: khi cây có 2-3 lá thật; 30% lượng Ure và 30% lượng Kali.

+ Bón thúc lần 2: khi cây có 5-6 lá thật, bón toàn bộ số phân còn lại, kết hợp với vun xới đất.

III. Cây lạc

- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

 Lương phân bón

DAP Lào Cai

3,5-4 kg

Đạm Ure

1,5-2 kg

Kali

4-5 kg

 

- Cách bón phân

+ Bón lót: Bón toàn bộ DAP Lào Cai, vôi bột, 30% lượng Ure, 50% lượng Kali trước khi gieo hat.

+ Bón thúc lần 1: khi cây có 2-3 lá thật; 30% lượng Ure và 30% lượng Kali.

+ Bón thúc lần 2: khi cây có 5-6 lá thật, bón toàn bộ số phân còn lại, kết hợp với vun xới đất.

IV. Cây mía

- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360m2)

Lượng phân bón

DAP Lào Cai

10-15 kg

Đạm Ure

10-15 kg

Kali

 10-15 kg

* Vôi bột: 15-30 kg/sào – 360m2

- Cách bón phân.

+ Bón lót: Vôi bột được rải trên mặt ruộng trước khi cày bừa lần cuối; bón 100% DAP Lào Cai, 50% Kali bón theo rạch trước khi trồng.

+ Bón thúc lần 1: 50% lượng Ure khi mía kết thúc nảy mầm (có 4-5 lá)

+ Bón thúc lần 2: 50% lượng Ure và 50% lượng Kali còn lại khi mía kết thúc đẻ nhánh (9-12 lá).

+ Đối với mía lưu gốc: Sau khi thu hoạch từ 5-7 ngày tiến hành bạt gốc sát đất, vệ sinh đồng ruộng và cày xới giữa hàng, dọn sạch cỏ và tăng lượng phân bón cho mía gốc.