Kỹ thuật sử dụng phân bón DAP Lào Cai cho cây Tiêu - Thuốc lào

Kỹ thuật sử dụng phân bón DAP Lào Cai cho cây Tiêu - Thuốc lào

I-Cây tiêu

1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản.

- Bón lót: Hồ tiêu rất cần phân hữu cơ hoai mục, có thể bón 15-20 kg/nọc trước khi trồng. Ngoài phân hữu cơ, cần bón 0.3-0.5 kg vôi,. Số phân này trộn đều với lớp đất mặt trước khi trồng.

 Lượng phân bón hàng năm như sau: (gam/nọc)

Tuổi cây

Ure (g)

DAP (g)

KCL (g)

Năm thứ 1

100

100

60

Năm thứ 2

140

85

100

Năm thứ 3

230

90

220

Lượng phân bón trên được chia đều 4 lân bón trong năm: Bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa và 1 lần vào mùa khô.

2. Giai đoạn kinh doanh

Tổng lượng phân bón hàng năm: 10 kg phân hữu cơ + 400g Ure + 140g DAP + 320g KCL

- Thời kỳ và lượng phân bón như sau: (gam/nọc)

Thời kỳ

Loại phân

Số lượng (gam)

Ghi chú

Đợt 1 (sau thu hoạch)

Phân hữu cơ (kg)

Ure

DAP

Kali

10

100

70

80

Đợt bón này giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch và tạo những mầm cành quả mới.

Đợt 2 (Trước khi ra hoa rộ)

Ure

DAP

Kali

80

70

60

Đợt bón này có tác dụng tạo mầm hoa, giúp cây ra hoa tập trung

Đợt 3 (Sau khi đậu quả)

Ure

DAP

Kali

100

-

60

Đợt bón này có tác dụng giảm rụng gié quả, giúp quả mau lớn

Đợt 4 (Nuôi quả)

Ure

DAP

Kali

120

-

120

Đợt bón này giúp quả no tròn, hạt chắc, đẹp. 

- Cách bón: Có thể chọc lỗ để bỏ phân hoặc xới nhẹ trên mặt đất để rải phân sau đó vùi lấp lại. Tránh xới sâu làm đứt rễ để ngăn ngừa tuyến trùng và nấm bệnh xâm nhập và gây hại rễ hồ tiêu. Sau mỗi lần bón phân cần phải tưới nước đủ ẩm để hòa tan phân.. 

II- Cây thuốc lào

1. Lượng bón phân cho 1 sào Bắc Bộ (360 m2)

 

Loại phấn

Số lượng

 Lượng phân bón

DAP Lào Cai

8-10 Kg

Đạm Ure

8-10 Kg

Kali

    1. Kg

2. Cách bón

- Bón lót: toàn 7-9 kg DAP Lào Cai

      - Bón thúc lần 1: 2-3 kg Đạm + 1-2 Kg Kali sau trồng từ 10-15 ngày;

- Bón thúc lần 2: 4-5 kg Đạm + 1-2 Kg Kali sau lần 1 từ 10-15 ngày;

- Bón thúc lần 3: 2-3 Kg Đạm + 3-4 Kg Kali sau lần 2 từ 10-15 ngày;

- Với tưới thúc lần 1, lần 2 có thể hòa thêm 1 kg DAP/sào;