Đảng ủy Tập Đoàn HCVN: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 19/7/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Kết luận số 29-KL/BTVĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, toàn Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cơ quan các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai các giải pháp ứng phó và đã có những kết quả bước đầu. Các đơn vị trong Tập đoàn đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nhà xưởng theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế; Một số đơn vị đã thực hiện cho công nhân ăn ở tại chỗ để hạn chế tối đa khả năng nhiễm Covid-19 của cán bộ công nhân viên dẫn đến việc phải cách ly và dừng sản xuất.

Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành Hóa chất cơ bản, Chất tẩy rửa, Thuốc sát trùng tiếp tục tổ chức và đảm bảo sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa, sát khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; Đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, bám sát diễn biến thị trường, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thống nhất kết luận một số nội dung để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, cụ thể như sau:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19.

2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty cổ phần, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn:

2.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các đơn vị. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 362a-CT/ĐU ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.2. Vừa ổn định sản xuất, vừa phải bảo đảm sức khỏe cho người lao động, yêu cầu:

- Các đơn vị phía Nam thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 969/TTg-KGVX; thực hiện tốt phương án “03 tại chỗ” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động; vừa đảm bảo sản xuất cung ứng hàng hóa cho thị trường.

- Các đơn vị còn lại chuẩn bị sẵn sàng phương án “03 tại chỗ” tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu và thực hiện phương án bố trí lao động linh hoạt, phù hợp với thực tế đặc điểm công nghệ, thiết bị và lao động của đơn vị.

- Có kịch bản sản xuất kinh doanh, cung cấp nguyên nhiên vật liệu, thiết bị và số lao động hợp lý, phù hợp với đơn vị trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

- Yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm thiết yếu phục vụ phòng chống dịch trong khả năng của mình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

2.4. Tuân thủ hướng dẫn và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

3. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền, vận động, chăm lo sức khỏe, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên trong công tác phòng chống dịch bệnh này. Không phát tán thông tin sai lệch, thiếu chính xác gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng. Tổ chức chăm lo sức khỏe, tinh thần cho cán bộ công nhân viên tại các khu lưu trú khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp phát động quyên góp ủng hộ cán bộ công nhân viên, đoàn viên các đơn vị phía Nam đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

4. Yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm túc Kết luận này. Kịp thời thông tin, báo cáo, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh với Đảng ủy Tập đoàn (qua Văn phòng và Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Phát triển) và các cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

nguồn: vinachem.com.vn