24-08-2021 289
Mời Chào giá cạnh tranh bình dưỡng khí Oxy
Thư mời Chào giá cạnh tranh bình dưỡng khí Oxy
24-08-2021 265
Thư mời chào hàng cạnh tranh "gói cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng Apatit"
Thư mời chào hàng cạnh tranh "gói cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng Apatit"
20-08-2021 282
Chào giá cạnh tranh gói " Dầu DO"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Dầu DO"
20-08-2021 313
Chào hàng cạnh tranh "Dầu mỡ nhờn"
DAP LÀo Cai mời Chào giá cạnh tranh "Dầu mỡ nhờn"
20-08-2021 284
Chào giá cạnh tranh gói " Contactor,aptomat, rơ le"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Contactor,aptomat, rơ le"
20-08-2021 293
Chào giá cạnh tranh gói " Mua sắm bảo hiểm kết hợp con người năm 2021"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Mua sắm bảo hiểm kết hợp con người năm 2021"
19-08-2021 360
Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2
Công ty DAP Lào cai mời Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2
19-08-2021 312
Chào hàng cạnh tranh gói Lưu huỳnh
Nhà máy DAP Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp lưu huỳnh
12-08-2021 325
Chào hàng cạnh tranh gói Amoniac - T8-2021
Công ty DAP Lào Cai mời Chào hàng cạnh tranh gói Amoniac
11-08-2021 300
Mời chào hàng "1.5 tấn chất trợ lọc" -T8-2021
Công ty DAP Lào Cai Mời chào hàng "1.5 tấn chất trợ lọc" -T8-2021
06-08-2021 351
Mời chào hàng gói "Gia công cơ khí"
Công ty DAP Lào Cai mời chào hàng gói "Gia công cơ khí" - Nhiều hạng mục T8-2021
06-08-2021 226
Mời chào hàng gói "Sơn, axeton..."
Công ty DAP Lào Cai mời chào hàng gói "Sơn, axeton..." T8-2021
06-08-2021 290
Mời chào hàng gói "Phụ kiện máy khâu bao"
Công ty DAP Lào Cai Mời chào hàng gói "Phụ kiện máy khâu bao" T8-2021
06-08-2021 298
Mời chào giá cạnh tranh Gioăng phớt
Công ty DAP Lào Cai mời chào giá Gioăng phớt T8-2021